Laddar Events
Datum: 7 maj
Tid: 13:30 - 17:00

Investor Årsstämma 2024

Investor AB håller sin årsstämma 2024 i Stockholm. Många inom UA har visat intresse att närvara och därför har vi beslutat (för dem som vill) att vi möts upp utanför och går in tillsammans. Vi samlas vid ingången till China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm klockan 13:30 den 7:e maj. Glöm inte att du behöver vara registrerad som aktieägare fredag den 26:e april för att kunna delta. 

OBS: Aktier i kapitalförsäkring: Om dina aktier är placerade inom en kapitalförsäkring äger du formellt sett inte aktierna själv; de ägs av försäkringsbolaget. För att kunna rösta med dessa aktier behöver du begära att försäkringsbolaget registrerar dig för röstning eller att de röstar på ditt vägnar enligt dina instruktioner.

Viktigt att du noggrant läser kallelsen som lyder nedan för att ta del av förutsättningarna för att kunna närvara! Anmälan görs nämligen via Euroclear hemsida. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta mig, Adam (kontaktuppgifter längre ner).

Länk till anmälan (Euroclear Sweden AB hemsidan): https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

 

“Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 7 maj 2024

Investor AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 15:00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30. Klockan 14:00 startar ”Investordialogen” – ett samtal mellan Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg, Investors vd Johan Forssell och våra aktieägare. Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning innan årsstämman.

Årsstämman och Investordialogen kan följas online enligt instruktion under rubriken Webbsändning av årsstämman. Vd:s anförande kommer att finnas tillgängligt på www.investorab.com efter årsstämman.

Registrering och anmälan
En aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024.

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till årsstämman:

  • En aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024.
  • En aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024, via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, eller per telefon 08-402 9052 vardagar klockan 09:00-16:00 eller under adress Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 30 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
För förhandsröstning (s.k. poströstning) ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.investorab.com. Vid enbart förhandsröstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Euroclear (som administrerar formulären för Investor AB:s räkning) tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. Ifyllt formulär kan skickas med post till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare både förhandsröstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar förhandsrösten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den beslutspunkten.

För frågor, vänligen kontakta Euroclear på telefon 08-402 9052 (vardagar klockan 09.00-16.00).

Ombud m.m.
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.investorab.com.

Webbsändning av årsstämman
Både aktieägare och andra erbjuds att följa årsstämman och Investordialogen online via en länk som kommer att läggas upp på www.investorab.com. Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa webbsändningen. Det går inte att utöva någon rösträtt eller andra aktieägarrättigheter via webbsändningen.

Dagordning

1.         Val av ordförande vid årsstämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Godkännande av dagordning.

4.         Val av en eller två personer att justera protokollet.

5.         Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6.         Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.         Verkställande direktörens anförande.

8.         Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.

9.         Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

10.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.       Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

12.        Bestämmande av:
A. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
B.Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

13.       Bestämmande av:
A. Arvoden till styrelse.
B. Arvoden till revisorer.

14.       Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag:
A. Gunnar Brock, omval
B. Magdalena Gerger, omval
C. Tom Johnstone, CBE, omval
D. Isabelle Kocher, omval
E. Sven Nyman, omval
F. Grace Reksten Skaugen, omval
G. Hans Stråberg, omval
H. Jacob Wallenberg, omval
I. Marcus Wallenberg, omval
J. Sara Öhrvall, omval
K. Katarina Berg, nyval
L. Christian Cederholm, nyval
M. Mats Rahmström, nyval

15.       Val av styrelseordförande.
Valberedningens förslag:
Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

16.       Val av revisorer och revisorssuppleanter.

17.        Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

18.       Beslut om:
A. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.
B. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

19.       Beslut om:
A. Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 19B samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig ersättning enligt 18A, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.
B. Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2024 enligt 18A.

20.       Årsstämmans avslutande.”

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Adam Mats Ramberg - Styrelseledamot Stockholm City , Stockholm

    adam.ramberg@hotmail.com