Laddar Events
Datum: 16 januari
Tid: 18:00 - 19:00

Årsmöte UA Gävle

UA Gävle bjuder in till årsmöte – startskottet för 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till gavle@ungaaktiesparare.se.

Dagordning:

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare vid mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
 • Val av ordförande i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
 • Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
 • Val av valberedning för verksamhetsåret 2024
 • Val av kongressombud
 • Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
 • Val av revisor
 • Propositioner från lokalavdelningens styrelse
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte
 • Mötet avslutas

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Isak Larsson - Ordförande , Gävle

  isakl296@gmail.com
 2. Avatar

  Tim Strandell

  tim.strandell@hotmail.se

Detta event är tillgängligt för:

gratismedlemmar & betalande medlemmar