Laddar Events
Datum: 16 januari
Tid: 18:00 - 19:00

Årsmöte Unga Aktiesparare Helsingborg

UA Helsingborg bjuder in dig som medlem i lokalavdelningen till årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till helsingborg@ungaaktiesparare.se.

Anmälan för medverkande på årsmötet görs senast 15/1 här i eventet.

 

Neden följer dagordningen för kvällen:

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av mötesordförande

§4 Val av sekreterare

§5 Val av protokolljusterare

§6 Val av rösträknare

§7 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

§8 Godkännande av dagordning

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§10 Revisorsberättelse för 2023

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§13 Val av avdelningsordförande

§14 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§15 Fråga om egen ekonomisk förvaltning

§16 Val av lekmannarevisor

§17 Val av valberedning

§18 Val av kongressombud

§19 Förslag från avdelningsstyrelsen

§20 Behandling av inkomna motioner

§21 Övriga frågor

§22 Nästa styrelsemöte

§23 Mötet avslutas

 

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Varmt välkomna,
Avkastande hälsningar,
Styrelsen för Unga Aktiesparare Helsingborg
Elias Sundberg, Ordförande
Erik Leijon, Vice Ordförande
Adam Reinholdz, Ledamot

Kontaktpersoner:

  1. Avatar