Laddar Events
Datum: 21 januari
Tid: 12:00 - 14:00

Varmt välkomna till Unga aktiesparare Eskilstunas årsmöte 2024. Årsmötet äger rum på Valvet i Eskilstuna.

Varmt välkommen till Årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till Eskilstuna@ungaaktiesparare.se

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare vid mötet
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024
• Val av lokalavdelningsordförande för verksamhetsåret 2024
• Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
• Val av kongressombud för Unga Aktiesparares Årskongress 2024
• Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
• Val av revisor
• Val av valberedning
• Propositioner från lokalavdelningsstyrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor
• Nästa styrelsemöte
• Mötet avslutas

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Anmäl dig med EN biljett nedan, där du väljer att närvara på plats.

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Aldin Hosni - Ordförande UA Eskilstuna , Eskilstuna

    hosamhasane2@gmail.com
  2. Avatar

    Johan Niclas Andersson

    johan@tijoredo.com