Laddar Events
Datum: 11 februari
Tid: 12:00 - 13:00

UA Norrköping – Årsmöte

UA Norrköping bjuder in till årsmöte den 11 februari 2024.

Tid: 12:00

Plats: Via zoom

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda sex dagar före årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till norrkoping@ungaaktiesparare.se

Dagordning Årsmöte

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av mötesordförande,
 • 4 Val av sekreterare
 • 5 Val av protokolljusterare
 • 6 Val av rösträknare
 • 7 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av dagordning
 • 9 Revisorsberättelse för 2023
 • 10 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • 13 Val av avdelningsordförande
 • 14 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • 15 Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
 • 16 Val av lekmannarevisor
 • 17 Förslag från avdelningsstyrelsen
 • 18 Behandling av inkomna motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Nästa styrelsemöte
 • 21 Avsluta möte

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Emma Angelika Winther

  Angelikawinther@hotmail.com
 2. Avatar

  Nicole Biegniewska

  nicole.biegniewska@gmail.com