Laddar Events
Datum: 22 januari
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: JIBS

Årsmöte – UA Jönköping

Varmt välkommen till Årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till jonkoping@ungaaktiesparare.se

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare vid mötet
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024
• Val av lokalavdelningsordförande för verksamhetsåret 2024
• Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
• Val av kongressombud för Unga Aktiesparares Årskongress 2024
• Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
• Val av revisor
• Val av valberedning
• Propositioner från lokalavdelningsstyrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor
• Nästa styrelsemöte
• Mötet avslutas

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Anmäl dig med EN biljett nedan. För rösträtt krävs en anmälan till årsmötet.

Mötet sker på Jönköpings handelshögskola i rum B3032.

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Olle Erixon - Styrelseordförande , Jönköping

    oo.erixon@hotmail.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar