Laddar Events
Datum: 24 januari
Tid: 19:00 - 20:00

Årsmöte Borås 2024

Varmt välkommen till Årsmöte 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till boras@ungaaktiesparare.se

Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare vid mötet
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
• Val av lokalavdelningsordförande för verksamhetsåret 2024
• Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
• Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
• Val av revisor
• Propositioner från lokalavdelningsstyrelsen
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor
• Mötet avslutas

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Anmäl dig med EN biljett nedan.

Videolänk mailas ut till medlemmar som har en biljett.

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Gustaf Erik Andersson

    gustaf.andersson@live.se