Laddar Events
Datum: 24 januari
Tid: 18:00 - 20:00

Årsmöte 2024, Stockholm syd

Varmt välkomna till Stockholm Syds årsmöte 2024!

Inför mötet är det bra att ha koll på följande:

  1. Yttrande- och Förslagsrätt: Alla medlemmar har rätt att yttra sig och lämna förslag.
  2. Motioner: För att dina motioner ska behandlas, skicka dem till styrelsen senast sex dagar före årsmötet. För stadgeförändringar, skicka motioner minst en månad i förväg.
  3. Anmälan till Möte: Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet här på hemsidan.
  4. Nomineringar: Du kan nominera kandidater till styrelsen och revisorerna. Skicka dina nomineringar till stockholmsyd@ungaaktiesparare.se senast sex dagar före mötet.

Årsmötets dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare tillika rösträknare vid mötet.

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023

§ 6 Revisorsberättelse

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 9 Val av avdelningsordförande

§ 10 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§ 11 Fråga om egen ekonomisk förvaltning

§ 12 Val av revisor

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 15 Behandling av inkomna motioner

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Nästa styrelsemöte

§ 18 Mötet avslutas

Kontaktpersoner:

  1. Avatar

    Simon Johannes Karlberg

    simon@simpalo.se

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar