Laddar Events
Datum: 31 januari
Tid: 12:00 - 13:00

Årsmöte 2024, Linköping

UA Linköping bjuder in till årsmöte den 31a januari 2024.

Tid: 12:00

Plats: Linköpings Universitet, Campus Valla, C-huset sal S15

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda sex dagar före årsmötet.

 

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till linkoping@ungaaktiesparare.se

 

Dagordning Årsmöte

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av mötesordförande,
 • 4 Val av sekreterare
 • 5 Val av protokolljusterare
 • 6 Val av rösträknare
 • 7 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • 8 Godkännande av dagordning
 • 9 Revisorsberättelse för 2023
 • 10 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • 13 Val av avdelningsordförande
 • 14 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • 15 Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
 • 16 Val av lekmannarevisor
 • 17 Förslag från avdelningsstyrelsen
 • 18 Behandling av inkomna motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Nästa styrelsemöte
 • 21 Avsluta möte

 

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Gustav Alex

  gurra.alex@gmail.com
 2. Avatar

  Oscar Hedenberg

  oscar.hedenberg@gmail.com