Laddar Events
Datum: 6 februari
Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Kävlinge GK

Årsmöte UA Limhamn 2024

Välkomna till UA Limhamns årsmöte för 2024!

Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet.

Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan årsmötet. Årsmötet kan besluta om fri nominering. Nomineringar mejlas in till limhamn@ungaaktiesparare.se.

 

Dagordning:

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare vid mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023
 • Val av ordförande i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
 • Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2024
 • Val av valberedning för verksamhetsåret 2024
 • Val av kongressombud
 • Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
 • Val av revisor
 • Propositioner från lokalavdelningsstyrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte
 • Mötet avslutas

 

Samtliga anmälda medlemmar äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Kontaktpersoner:

 1. Avatar

  Noa Kittel - Ordförande , Malmö

  noa.kittel@gmail.com

Detta event är tillgängligt för:

betalande medlemmar